Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Onze kerntaak

Onze kerntaak bestaat uit drie pijlers, dat betekent dat wij er zijn om:

 • kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd;
 • gezinnen met problemen ondersteunen en te versterken;
 • en de regie te voeren over hulpverlening.

We komen alleen in actie als het echt nodig is: op verzoek van wijk- en gebiedsteams bij gemeenten* of op verzoek van de kinderrechter**

* preventieve jeugdbescherming; is zonder uitspraak van de kinderrechter en ter voorkoming daarvan.
 **  in dwangkader = als gecertificeerde instelling het verplicht uitvoeren van door kinderrechter uitgesproken maatregel.

De gezinnen en kinderen waar wij voor werken:

 • Gezinnen waarbij de veiligheid in het geding is.
 • Jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.
 • Gezinnen waarbij er sprake is van jeugdcriminaliteit.
 • Gezinnen waarbij veiligheid in het geding is en waarbij langdurige inzet van hulpverlening niet heeft geleid tot gewenst resultaat en waarbij de kans groot is dat het (crimineel) gedrag van negatieve invloed is op de omgeving.
 • Gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onze medewerkers

Onze professionals zijn onze ambassadeurs. Zij hebben de onafhankelijke professionaliteit om in de schatten of ouders zelf de nodige verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat moet ook wel: zij moeten alle, ook subtiele, signalen opvangen en interpreteren. Zij weten als geen ander hoe om te gaan met complexe opvoed- en opgroei problematiek. Een serieuze, zorgvuldige en gevoelige taak. We hebben moed nodig om soms ingrijpende en niet begrepen beslissingen te maken, maar kunnen dilemma’s niet uit weg gaan. Dat doen we in het belang van het kind waarvan de veiligheid van in het gedrang is of waar het gedrag van een kind dreigt te escaleren dat eerder met jeugdreclassering in aanraking is geweest. We nemen daar ook onze verantwoordelijkheid voor.

We blijven ons ontwikkelen

Bij Intervence vinden we het belangrijk om op de hoogte te blijven van (wetenschappelijke) kennis. Maar we trekken ook vooral lessen uit de praktijk. Zo maken we in ons werk dankbaar gebruik van ervaringen op de werkvloer.

 • Wij hebben een meetbare en aantoonbare aanpak gericht op het creëren van duurzame veiligheid binnen het gezin;
 • Wij laten pas los zodra de situatie ( het liefst blijvend) verbeterd is;
 • Wij zijn een open, transparante en betrouwbare organisatie om mee samen te werken;
 • Wij werken gezinsgericht, gericht op het versterken van het gezin en samen met het netwerk;
 • Wij denken en handelen systeemgericht in gezinnen met complexe opvoed- en opgroei problematiek ;
 • Wij hebben intensief aandacht voor de professionele kwaliteit van medewerkers.

‘Dankzij de expertise, moed en passie van onze medewerkers slagen we erin om kwetsbare kinderen in onveilige opgroei- en opvoedsituaties bescherming te bieden. Want ieder kind heeft recht op een veilig thuis. En dát is waar Intervence voor staat: ieder kind veilig! Het liefst blijvend.’