Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Privacyverklaring & privacyreglement

Hoe wij hiermee omgaan, lees je in onze privacyverklaring. Over het inzien, corrigeren, vernietigen of het maken van kopieën van het dossier, zijn regels opgesteld. Deze vind je terug in ons privacyreglement.

Al onze jeugdige cliënten (tot 23 jaar) worden geregistreerd in ‘de Verwijsindex’. Dit is een digitaal systeem waarin wij, als professionals, een signaal afgeven dat wij betrokken zijn bij jouw kind. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen wij onderling afstemmen om jou en jouw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals.

Hieronder zetten we de belangrijkste vragen voor je op een rij. Is je vraag hierboven niet beantwoord en heb je een aanvullende vraag over jouw rechten en plichten op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling? Stel ze gerust aan je contactpersoon binnen Intervence. Verder kan de Privacy App ook antwoord geven op veelvoorkomende vragen van jongeren, ouders/verzorgers en professionals die met jeugdhulp en jeugdbescherming te maken hebben.

Wat zit er in mijn dossier?

Het dossier bevat algemene persoonsgegevens, zoals je naam, adres en woonplaats. Daarnaast staat er informatie in over de verleende begeleiding, zoals het plan van aanpak. Verder bevat het dossier stukken die ontvangen zijn van derden, zoals beschikkingen van de rechtbank en rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming of hulpverlenende instanties.

Wie kan mijn dossier inzien?

Alleen jij, als cliënt van Intervence, en medewerkers van Intervence mogen het dossier inzien. Als je een kopie van je dossier wilt ontvangen, moet je daarvoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij je gezinsmanager van Intervence. Bij een verzoek tot een kopie van een dossier vragen wij om je identiteitsbewijs. Je krijgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, antwoord van ons.

Bij jongeren onder de 12 jaar ligt het inzagerecht bij de ouder met gezag. Vanaf 12 jaar heeft de jongere zelf recht op inzage. Intervence kan inzage door de jongere weigeren als die niet in staat is tot een redelijk inzicht in zijn of haar belangen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen, als ze hiertoe in staat zijn, zelf bepalen of hun ouders met gezag het dossier mogen inzien. De gezinsmanager schat in waar de jongere qua ontwikkeling toe in staat is.

Derden mogen het dossier niet inzien zonder toestemming. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen deze toestemming zelf geven. Als de jongere nog geen 12 jaar is, of de jongere vanaf 12 jaar daartoe niet in staat wordt geacht, kunnen de ouders met gezag toestemming geven.

Intervence heeft het recht om inzage van het dossier te weigeren als dit het belang van de minderjarige in gevaar brengt of als de privacy van anderen ernstig wordt geschaad.

Kan ik de gegevens uit mijn dossier laten wijzigen?

Als er iets in het dossier niet klopt, kun je schriftelijk vragen om een correctie. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als Intervence het niet met je eens is, worden jouw opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Hoe lang bewaart Intervence mijn dossier?

Intervence bewaart alle gegevens minimaal 20 jaar. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij, dan kan het zijn dat we het dossier langer moeten bewaren. Bepaalde gegevens kunnen misschien belangrijk zijn voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd dertig jaar na meerderjarigheid (bij een leeftijd van 48 jaar).

Kunnen mijn gegevens vernietigd worden?

Je kunt Intervence schriftelijk vragen om je gegevens te vernietigen. Intervence zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet is toegestaan.

Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?

Op grond van de Jeugdwet mag een gezinsmanager van Intervence in principe geen informatie over de cliënt verstrekken zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Indien de minderjarige nog geen 12 jaar is, hebben wij toestemming nodig van de ouders met gezag. Vanaf 12 jaar moeten jongeren zelf toestemming geven, tenzij ze daartoe niet in staat worden geacht. In dat geval zijn het de ouders met gezag die toestemming moeten geven. Bij jongeren vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover de ouders. De jongere beslist dan zelf of zijn of haar ouders recht hebben op informatie. Maar ook hier geldt weer dat de jongere hier qua ontwikkeling wel toe in staat moet zijn. Dit beoordeelt de gezinsmanager.

Op deze algemene regel gelden drie uitzonderingen:

  • De geheimhoudingsplicht vervalt wanneer er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Tegen de ouders kan volledige of gedeeltelijke geheimhouding worden ingesteld als de belangen van de jongere geschaad kunnen worden bij informatieverstrekking. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • Intervence mag informatie verstrekken aan andere professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan het gezin. Dit mag uiteraard alleen wanneer dit voor andere professionals noodzakelijk is om het specifieke doel van de hulp te bereiken.

Mocht er sprake zijn van vestrekking aan derden, dan word je daar als cliënt bij voorkeur vooraf van op de hoogte gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is, informeren we je in ieder geval zo spoedig mogelijk achteraf.